คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าแรกของอุบลราชธานีไกด์

 

เส้ นทางท่ องเที่ยวแนะนำ RouteTourist

ท่องอุบลฯ กับ....เส้นทางธรรมชาติ
ย่ำราตรีที่อุบล : Shutdown in Ubon
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
เส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ "ลาวตอนใต้"
กระดานข่าว - สนทนา  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
ห้องภาพอุบลราชธานี...เชิญชมและโพสต์ค่ะ
 
 
เอื้อเฟื้อข้อมูล
สนับสนุนค่าโฮสต์และโดเมนเนม
 

การเดินทางไปลาว ทางด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี - ปากเซ แขวงจำปาสัก

การขอหนังสือผ่านแดน (Border Passed) ไปลาว

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. ทะเบียนบ้าน 2 แผ่น  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 2 แผ่น

  บุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 12 ปี
1. สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน 2 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 2 แผ่น
  ค่าธรรมเนียมหนังสือผ่านแดน
1. หนังสือผ่านแดน 1 ปี  200 บาท
2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว  30 บาท
* หนังสือผ่านแดน 1 ปี ขออนุญาตได้เฉพาะบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น
  สถานที่ยื่นคำร้องขอหนังสือผ่านแดน
1. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้นล่าง) 0-4525-5407 หรือ 0-1790-6254
    - หนังสือผ่านแดนชั่วคราว - หนังสือผ่านแดน 1 ปี
2. ด่านช่องเม็ก
    - หนังสือผ่านแดนชั่วคราว
3. ที่ว่าการอำเภอสิรินธร 0-4536-6092
    - หนังสือผ่านแดนชั่วคราว   - ระบบออนไลน์
  เอกสารประกอบการขอพาสปอร์ตรถยนต์
กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์มาเอง
1. คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ฉบับจริง)
2. สำเนาเอกสารหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์
3. สำเนาหน้ารายการเสียภาษี
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. ทะเบียนบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์

กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่มาเอง
1. คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ฉบับจริง)
2. ใบมอบอำนาจตัวจริง อากรแสตมป์ 10 บาท
3. สำเนาใบมอบอำนาจ
4. สำเนาเอกสารหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์
5. สำเนาหน้ารายการเสียภาษี
6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

   ค่าธรรมเนียมการขอพาสปอร์ตรถยนต์  55  บาท
ยื่นขอได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4531-5346-7
 
 
 

จัดทำเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2548

 

 

 

ดาวกาแฟ ข้างสารพัดช่าง โทร. 0-4524-4883, 0-4036-5599บริษัท ดาวเรือง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัดสนใจ FRANCHISE ติดต่อ คุณธีรวัฒน์ดำรงอัครวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการ83/1 ถ.จงกลนิธารณ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทร. 0-4524-4883, 0-4036-5599

บ้านพักกลางอุทยานแห่งชาติ“บาเจียง”ท่ามกลางธรรมชาติสัมผัสกับชาวเขาเผ่าต่างๆท่องเที่ยวน้ำตก ผาส่วม น้ำตกหมากแงวบริหารงานโดย นายวิมล กิจบำรุงสำนักงานเมืองปากเซ542 บ้านโพนไซ ถ.หมายเลข 13 ปากเซ แขวงจำปาสักโทร. (7856) 31251224 แฟกซ์ (7856) 31251335

 
 
 

อุบลราชธานีไกด์

อำนวยการโดย  นายกฤษเพชร ศรีปาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนโดย ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio อุบลราชธานี

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  ครูโอ๊ต เว็บมาสเตอร์บ้านออนซอน

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@ubonguide.org

 10 เมษายน 2553